Mae prynu siâr yn eich gwneud chi’n Aelod o’r Gymdeithas ac yn rhoi llais i chi ar sut mae’n cael ei rhedeg. Mae gan bob aelod un bleidlais, s’dim ots faint o siârs maen nhw’n eu prynu. Bydd un siâr yn costio £1. Yr isafswm y gallwch ei fuddsoddi yw £200, a’r uchafswm yw £30,000.

Gallwch brynu siârs naill ai trwy lenwi’r ffurflen sydd ar dudalen olaf y Cynnig Cyfranddaliadau a’i dychwelyd drwy’r post, neu trwy lenwi’r ffurflen electronig isod. Bydd angen i chi hefyd anfon siec neu dalu trwy drosglwyddiad banc.

Dilynwch y dolenni er mwyn darllen Cynllun Busnes y prosiect, rhagolygon ariannol, cofrestr risgiau, a llythyron o gefnogaeth.


Buying shares makes you a Member of the Society and gives you a say in how it runs. Each member has one vote, no matter how many shares they buy. Shares will cost £1. The minimum shareholding is £200 and the maximum shall be £30,000.

You can buy shares either by filling in the form on the final page of the Share Offer document and returning it by post, or by filling in the electronic investment form below. You will also need to send a cheque or pay by bank transfer.

Follow the links to read the project Business Plan, financial forecast, the risk register and letters of support for the project.


Ffurflen fuddsoddi / Investment form

Cwestiynau cyffredin

Frequently asked questions

Darllenwch ein dogfen Cwestiynau Cyffredin sy’n cynnwys yr atebion i nifer o gwestiynau sy’n codi: Darllen nawr

Please read our FAQ document that has answers for some of the most frequently asked questions: Read now

Beth yw cwmni cydweithredol?

What is a co-operative company?