Mae prynu siâr yn eich gwneud chi’n Aelod o’r Gymdeithas ac yn rhoi llais i chi ar sut mae’n cael ei rhedeg. Mae gan bob aelod un bleidlais, s’dim ots faint o siârs maen nhw’n eu prynu. Bydd un siâr yn costio £1. Yr isafswm y gallwch ei fuddsoddi yw £200, a’r uchafswm yw £30,000.

Gallwch brynu siârs naill ai trwy lenwi’r ffurflen sydd ar dudalen olaf y Cynnig Cyfranddaliadau a’i dychwelyd drwy’r post, neu trwy lenwi’r ffurflen electronig isod. Bydd angen i chi hefyd anfon siec neu dalu trwy drosglwyddiad banc.

Dilynwch y dolenni er mwyn darllen Cynllun Busnes y prosiect, rhagolygon ariannol, cofrestr risgiau, a llythyron o gefnogaeth.


Buying shares makes you a Member of the Society and gives you a say in how it runs. Each member has one vote, no matter how many shares they buy. Shares will cost £1. The minimum shareholding is £200 and the maximum shall be £30,000.

You can buy shares either by filling in the form on the final page of the Share Offer document and returning it by post, or by filling in the electronic investment form below. You will also need to send a cheque or pay by bank transfer.

Follow the links to read the project Business Plan, financial forecast, the risk register and letters of support for the project.


Ffurflen fuddsoddi / Investment form

£

Os yn prynu ar ran plentyn (dan 16 oed) rhowch enw llawn a dyddiad geni y plentyn

Os nad ydych anwybyddwch hwn ac ewch ymlaen i'r rhan nesaf / If not, ignore this part and move on to the next section

Os yn prynu ar ran cymdeithas, clwb neu gwmni, rhowch enw'r gymdeithas neu'r cwmni, enw'r cynrychiolydd sy'n gweithredu ar ran y gymdeithas neu gwmni, a swydd y cynrychiolydd sy'n gweithredu ar ran y gymdeithas neu gwmni

Os nad ydych anwybyddwch hwn ac ewch ymlaen i'r rhan nesaf / If not, ignore this part and move on to the next section
(Dylid anfon sieciau i / Cheques should be sent to: Menter Tafarn y Dyffryn Cyf. c/o Maescledan, Nebo, SY23 5LF)

Cyfeirnod / Reference

Os yn defnyddio Taliad Banc defnyddiwch 10281 ac yna llythrennau cyntaf eich enw a thri rhif olaf eich rhif ffôn fel cyfeirnod (e.e. cyfeirnod Sam Tân fyddai 10281-ST999).

Enw busnes: Llanelli & District Credit Union Ltd (L&DCU)

Cod didoli: 30-95-14 (Lloyds Bank)

Rhif y cyfrif: 00036705

 

If paying by Bank Transfer use 10281 followed by your initials and the last three digits of your phone number as a reference number (i.e. Fireman Sam's reference would be 10281-FS999)

Business name: Llanelli & District Credit Union Ltd (L&DCU)

Sort code: 30-95-14 (Lloyds Bank)

Account number: 00036705

Mae'n hanfodol eich bod yn sicrhau eich bod yn llenwi'r manylion banc yn gywir, ac yn defnyddio'r cyfeirnod cywir pan fyddwch yn talu'r arian i'n cyfrif / It is essential that you take time to fill in the bank details correctly, and use the correct reference when paying into our account
I confirm that I have read and understood the Share Offer document and I agree that the following may be kept in an electronic data base: my name, address, phone, email, number of shares purchased. This information will be used for maintaining a register of members and shares as required by the rules of the Society and for communicating the activities of Menter Tafarn y Dyffryn. The sum invested will be confidential and no information will be transferred to a third party.

Cwestiynau cyffredin

Frequently asked questions

Darllenwch ein dogfen Cwestiynau Cyffredin sy’n cynnwys yr atebion i nifer o gwestiynau sy’n codi: Darllen nawr

Please read our FAQ document that has answers for some of the most frequently asked questions: Read now

Beth yw cwmni cydweithredol?

What is a co-operative company?